Civielrechtelijk bestuursverbod per 1 juli 2016 in werking

Vanaf 1 juli kan aan een bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar. Hetzelfde geldt voor bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. Het verbod is onderdeel van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod die op 1 juli jl. in werking is getreden. De regering wil hiermee faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement bestrijden en voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten voort kunnen zetten.

Registratie
Op aangeven van de griffie van de rechtbank worden onherroepelijk opgelegde bestuursverboden geregistreerd door de Kamer van Koophandel. Deze registratie is openbaar en te raadplegen via een aan te leggen lijst die beschikbaar komt via de website van de Kamer van Koophandel. De vermelding van een opgelegd bestuursverbod loopt van inwerkingtreding tot de vervaldatum die door de rechter is bepaald. De Kamer van Koophandel schrijft op basis van onherroepelijke uitspraken tevens de betrokken bestuurders uit het handelsregister uit. De regelgeving moet nog worden aangepast om registratie van bestuursverboden door de Kamer van Koophandel mogelijk te maken. Dit zal naar verwachting geregeld zijn voordat de eerste onherroepelijke uitspraken van bestuursverboden er liggen. Zodra het bestuursverbodenregister raadpleegbaar is, zal de KNB hierover berichten.

Rol notaris
De notaris en de Kamer van Koophandel krijgen een rol bij de handhaving van het civielrechtelijk bestuursverbod. Zij mogen niet meewerken aan de oprichting en inschrijving van een rechtspersoon waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen. Omdat bestuursverboden online zullen worden geregistreerd door de Kamer van Koophandel, kunnen de notaris en de Kamer van Koophandel eenvoudig nagaan of een persoon die een rechtspersoon wil oprichten of als bestuurder wil worden ingeschreven een bestuursverbod heeft.